Импресум

Одговорност

Содржината на овој веб сајт во форма на текст и слика е под одговорност и права на mkdijaspora.ch.Линкови поврзани до трети сајтови не спаѓаат под одговорност на mkdijaspora.ch

Copyright

© update 2012 by evolutiondesign.ch | All rights reserved.

Пребарувај

Пријави настан

Пријавете ги бесплатно вашите актуелни настани кои се од интерес на македонците во Швајцарија.
Пријави настан

CH Партнери

Baeckerei Gold
Evolution Design
Maneski Construction
PPC Concept
Swiss Keys Management SA
Velkov Importation

МК Партнери

cobi
dalvina
evolution-webdesign
kuli
lavinter

Бизнис Каталог